We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Terms of Use

Terms of Use in other languages:

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

Tieto podmienky sa vzťahujú na akékoľvek používanie webových stránok spoločnosti Smaller Earth alebo mobilnej aplikácie (spoločne „Služba“) a pokračovaním vo vyhľadávaní a používaní služby súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré spolu s našimi pravidlami ochrany osobných údajov stanovujú náš vzťah s vami vo vzťahu k našim webovým stránkam a aplikáciám. Ak nesúhlasíte s niektorými časťami týchto podmienok, nepoužívajte naďalej našu službu.

Keď hovoríme "my", "nás", "naša" a "Smaller Earth", myslíme tým spoločnosť Smaller Earth Group Limited, ktorá vlastní a prevádzkuje všetky značky, ochranné známky a webové stránky Smaller Earth.

Keď hovoríme "vy", "váš" a "zákazník", myslíme tým niekoho, kto sa prihlásil do služby Smaller Earth, alebo navštívil naše webové stránky, alebo používa jednu z našich aplikácií.

Prosím prečítajte si pozorne túto dohodu.

Zmeny v dohode

Vyhradzujeme si právo občasne meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti týchto podmienok používania podľa vlastného uváženia. Urobíme to tak, že zašleme dôležité upozornenie v podmienkach používania v našej službe a/alebo pošleme e-mail na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať tieto podmienky používania kvôli zmenám.

Pokračovanie v používaní služby po odoslaní zmien bude znamenať, že zmeny akceptujete a súhlasíte s nimi. Nové zmluvné podmienky budú okamžite účinné a budú sa vzťahovať na akékoľvek ďalšie alebo nové používanie služieb Smaller Earth.

Vlastníctvo

Všetky texty, grafika, ochranné známky, značky, obrázky, videá a hudba (spoločne "Obsah") zobrazované v službe Smaller Earth sú vo vlastníctve alebo licencované spoločnosťou Smaller Earth a sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

Používanie našich služieb

Používanie služieb Smaller Earth podlieha nasledujúcim podmienkam používania:

Služby Smaller Earth by ste mali používať:

 • pre vlastné osobné a nekomerčné použitia, ktoré by mali byť vždy primerané a nezneužívajúce;
 • na získanie relevantných informácií, skontrolovania vhodnosti alebo dostupnosti služby Smaller Earth alebo jej programu;
 • na účely oprávneného prihlásenia sa do programu Smaller Earth;
 • na získanie prístupu k informáciám o programových aplikáciách, spravovania svojho účtu alebo kontaktovania nás v súvislosti s vašim programom alebo cestovaním;
 • na zdieľanie vašich recenzií a pripomienok k našim programom a službám.

Službu Smaller Earth nemôžete používať:

 • k prístupu, používaniu, extrahovaniu alebo kopírovaniu akéhokoľvek materiálu alebo informácie zo služby Smaller Earth, a to na komerčné účely alebo akýkoľvek iný účel, ktorý je nezákonný;
 • na kopírovanie, šírenie, menenie alebo manipulovanie so všetkými materiálmi nachádzajúcimi sa na webových stránkach alebo aplikáciách Smaller Earth, či už tlačením, ukladaním na disk alebo distribúciou;
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť porušenie práv ktorejkoľvek inej strany alebo porušuje akékoľvek normy, pravidlá alebo predpisy uverejnené príslušným orgánom;
 • na získanie alebo na pokús o získanie neoprávneného prístupu k osobným údajom, informáciám alebo údajom o rezerváciách;
 • na neoprávnené, falošné alebo podvodné poznámky alebo rezervácie v službe Smaller Earth;
 • spôsobom, ktorý by narušil alebo ovplyvnil výkon webových stránok alebo aplikácií Smaller Earth.

Odkazy

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Smaller Earth.

Smaller Earth nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo používanie webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Smaller Earth nebude zodpovedná ani priamo ani nepriamo za škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo spojenú s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovary alebo služby dostupné cez takéto webové stránky alebo služby.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše informácie môžeme používať a zdieľať podľa našich pravidiel ochrany osobných údajov (Privacy Policy). Naše pravidlá ochrany osobných údajov budú považované za súčasť týchto podmienok.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto služba je poskytovaná "ako je" a Smaller Earth neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, a to ani výslovné, ani priamo súvisiace s touto službou alebo akoukoľvek jej službou. Všetky poskytnuté informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Preberáte úplnú zodpovednosť za používanie tejto služby. V prípade, že ste so službou alebo akýmkoľvek obsahom nespokojní, je potrebné prerušiť používanie tejto služby.

Get in Touch